e-mail: seminar.kikinda@gmail.com

Akreditovani seminari OŠ "Sveti Sava" iz Kikinde za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu


Naziv seminara: Elektronsko nasilje i kako ga sprečiti
Broj seminara: 196
16 sati - K1 - P: 10

Potreba u praksi za ovim programom
Savremeni život ne može se zamisliti bez upotrebe računara. Svesni smo da deca danas sve više komuniciraju putem računara i mobilnih telefona. Nedostatak ličnog kontakta ih lako dovodi u zabludu i moguću opasnost koja se pred njih postavlja. Deca u adolescentnom periodu su posebno sklona uticaju okoline te je pravovremena obuka i kontrola neophodna već od samih početaka korišćenja računara. Ovaj seminar pored edukacije o opasnostima korišćenja Interneta i on-line ili off-line komunikacije (povreda prava drugih lica, sastanci na slepo, …) usmerio polaznike i na korišćenje programa za kontrolu pristupa određenim sadržajima na Internetu. Obučeni polaznici (nastavnici) bi obučili roditelje kako da tajno vrše kontrolu aktivnosti dece na računaru (e-mail dopisivanje, ćaskanje na Internetu, posećeni Internet sadržaji,…), kao i kako zabraniti pristup određenim sadržajima. Seminar nudi rešenje za konstantno praćenje ponašanja deteta na Internetu, te pri pojavi alarmantnih signala roditelji mogu blagovremeno da reaguju. Na taj način se povećava sigurnost dece u savremenim komunikacijama i elektronsko nasilje svodi na minimum.

Praktična iskustva na kojima se seminar bazira
Prilikom svakodnevnog rada sa učenicima primećeno je da oni nisu svesni posledica svojih akcija, da lako vređaju druge, lako stupaju u lične sukobe… Na osnovu podataka o broju izrečenih vaspitno-disciplinskih mera vezanih za povrede prava drugih lica, i po najčešće zbog neželjenog vida komunikacije putem mobilnih telefona i Facebook-a, kao i povećanog broja tužbi koje roditelji pokreću zbog ovih uzroka, zaključeno je da je obuka nastavnika, dece i roditelja neophodna. Praćenjem aktivnosti dece na Internetu nastavnici i roditelji mogu blagovremeno da reaguju i spreče bilo koji vid elektronskog nasilja, kako bi zaštitili svoju i drugu decu (u nekim slučajevima čak i od fatalnih posledica). Učenici stiču uvid, da pored svih korisnih stvari koje Internet nudi, postoje i opasnosti koje ono donosi, i time zaštite sebe da ne postanu žrtve nasilja. Učenici postaju svesni da ne treba da budu izvršioci nasilja, jer time ugrožavaju integritet i bezbednost drugih, i zato što bi morali snositi posledice za svoje nasilničko ponašanje.


Naziv seminara: Modernizujte svoju nastavu - lako izradite svoj Web sajt
Broj seminara: 206
24 sata - K1 - P: 10

Potreba u praksi za ovim seminarom
Funkcionisanje savremenog društva nezamislivo je bez upotrebe računara. Razvoj tehnologije je doveo do toga da cene računara i dodatne opreme postanu pristupačne kako školama tako i običnim korisnicima, te je gotovo nezamislivo da neko domaćinstvo nema računar. Većina škola u našem okruženju ima bar jedan kabinet računara u kome se izvodi nastava. Do kraja ove školske godine sve osnovne škole će dobiti određeni broj računara kroz projekat "Digitalna škola" Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo. Budući da velika većina naših učenika poseduje računar, te su stoga naviknuti na tu tehnologiju, logično je pokušati približiti im i sam proces nastave i učenja kroz te medije, povećavajući na taj način njihovu zainteresovanost, motivisanost i procenat uspešnosti savladavanja gradiva. Na ovaj način se povećava i kreativnost i samostalnost učenika, a nastavnici se oslobađaju straha i profesionalno se usavršavaju. Učenici dobijaju mogućnost novog načina komunikacije sa nastavnicima van škole, u vidu e-mail-a ili posetom Web sajta nastavnika na kom će naći dodatne materijale za učenje, testove za vežbanje, itd., čime se povećava njihova sigurnost u sebe, svoj rad, pošto rade nešto što vole i na šta su naviknuti, oslobođeni mogućeg straha pri direktnoj komunikaciji. Na ovaj način se i povećava nivo poštovanja koji učenici imaju prema nastavniku i stvara lakši pristup učenju. Učenici se rukovode primerom nastavnika, koji je uložio puno truda pri izradi samog sajta i postavljanja materijala, te i njima postaje lakše da se posvete procesu učenja istog. Pored toga, učenici dobijaju mogućnost da komentarišu rad profesora, čime se stvara dvosmerna relacija u ocenjivanju.

Praktična iskustva na kojima se seminar bazira
Generacija učenika koja sada pohađa školu, kao i oni koji će doći posle njih, naviknuta je da u svakodnevnom životu koristi računar, kako za učenje, tako i za zabavu, razmenu informacija, komunikaciju sa prijateljima…Svedoci smo da naši učenici radije traže podatke na Internetu nego u udžbenicima, da im je to lakše, prirodnije, da lakše memorišu informacije koje su im od značaja…Primećeno je da rado učestvuju na konkursima i takmičenjima koja se realizuju putem računara, da često posećuju razne sajtove u potrazi za informacijama… Jedan od primera ovih dešavanja je i njihova zainteresovanost za učešće u izradi, ažuriranju i prikupljanju informacija potrebnih za sajt škole, kao i učešće u forumu na kome razmenjuju svoja iskustva, rešavaju probleme… Uloga koja im je dodeljena im izuzetno prija, pošto ih čini važnijim, uči ih odgovornosti, približava ih nastavnicima…Zbog toga smatramo da je ovaj način realizacije nastave od izuzetne važnosti.