Naziv seminara: Modernizujte svoju nastavu - lako izradite svoj Web sajt
Broj seminara: 206
24 sata - K1 - P: 10

Ciljevi seminara:                                                                                                                                                                                                                              

 • osposobljavanje polaznika za snalaženje, kreiranje, postavljanje i korišćenje Web sajta;
 • postavljanje nastavnih materijala na Web sajt polaznika;
 • osposobljavanje polaznika za rad u programima za komunikaciju;
 • podsticanje razgovora i mentorskog rada na relaciji nastavnik-učenik korišćenjem Interneta, čime se razvija bolji odnos nastavnik-učenik i samostalnost učenika;
 • osposobljavanje polaznika za korišćenje baze didaktičkih materijala „Baze znanja“ (priprema, realizacija i vrednovanje nastave).
Teme koje se obrađuju:                                                                                                                                                                                                             
 • Upoznavanje sa programom Windows Internet Explorer 8: pretraživanje Interneta za određenim informacijama pomoću Google-a, pretraživanje Interneta za slikama i video-fajlovima, napredno pretraživanje Interneta, preuzimanje teksta sa Web stranice, slika, video-fajlova i njihovo snimanje na hard disk računara;
 • Elektronska pošta Gmail: objašnjenje osnovnih elemenata Gmail naloga, komunikacija posredstvom E-mail-a;
 • Upoznavanje sa servisima Google naloga – YouTube (video fajlovi) i Picasa (fotografije): postavljanje video fajlova i fotografija na Internetu;
 • Upoznavanje sa servisom Google Documents: mogućnost skladištenja i kreiranje fajlova na Internetu: tekstualni, prezentacija i tabelarne kalkulacije;
 • Kreiranje Web sajta na servisu Google Sites: kreiranje Web stranica na osnovu hijerarhijske strukture Web sajta, ubacivanje slike ili Slide Show-a na Web stranicu, ubacivanje linkova i priloga na Web stranicu, ubacivanje video-fajlova na Web stranicu;
 • Izrada završnog rada: „Kreiranje Web sajta“: uvežbavanje neophodnih radnji za izradu Web sajta;
 • Izrada završnog rada: „E-mail i Internet“: uvežbavanje neophodnih radnji za slanje E-mail-a, kao i pretraživanja Internet-a.
Ciljna grupa:                                                                                                                                                                                                                                  
 1. Nastavnik/profesor razredne nastave
 2. Nastavnik/profesor predmetne nastave – osnovna škola
 3. Profesor predmetne nastave – gimnazija
 4. Profesor predmetne nastave – srednja stručna škola
 5. Nastavnik praktične nastave – srednja stručna škola
 6. Profesor stručnog predmeta u umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 7. Nastavnik/profesor u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 8. Vaspitač u predškolskoj ustanovi
 9. Medicinska sestra – vaspitač
 10. Saradnik, pedagoški asistent i pomoćni nastavnik
 11. Stručni saradnik
 12. Direktor/pomoćnik direktora
Trajanje programa u satima i danima:                                                                                                                           
 • 6 dana po 4 sata; 
 • 3 dana po 8 sati ako se seminar realizuje van Kikinde, na zahtev polaznika, uz zadovoljavanje tehničkih uslova za izvođenje seminara.
Broj učesnika u grupi:                                                                                                                                                                                                          
 • Predviđa se do 20 polaznika po grupi.
Realizatori seminara:                                                                                                                                                                                                            
 • Zagorka PASTOR, diplomirani inženjer elektrotehnike;
 • Arpad PASTOR, profesor tehnike i informatike;
 • Jasmina ALMAŠI, diplomirani inženjer elektrotehnike;
 • Milorad KARANOVIĆ, profesor informatike.
Institucije koje podržavaju program: