Cilj obrazovno-vaspitnog rada predmeta „Informatika i računarstvo“ je da se učenici osposobe za samostalno korišćenje računara. 

Zadaci obrazovno-vaspitnog rada: 

  • upoznavanje učenika sa primenom računara u različitim oblastima ljudske delatnosti; 
  • razvijanje interesovanja za primenu računara u svakodnevnom životu i radu; 
  • podsticanje kreativnog rada na računaru; 
  • osposobljavanje za rad na računaru.

Primer Flash animacije, potrebno instalirati flash player.
Izvor: www.cnti.info